ASYNC JavaScript trong 30 phút (CALLBACK, PROMISES, ASYNC AWAIT)Học ASYNC JavaScript trong 30 phút (CALLBACK, PROMISES, ASYNC AWAIT)

Xử lý bất đồng bộ trong JS là một công việc chúng ta sẽ phải đối mặt rất thường xuyên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cách khác nhau để xử lý bất đồng bộ trong JS, cũng như là tìm hiểu về các vấn đề khi xử lý bất đồng bộ với Callback như là Callback Hell
– Callback
– Promises
– Async/Await

📢 Liên hệ với mình tại:
Facebook: https://www.facebook.com/holetex/​
Instagram: https://www.instagram.com/holetex/
Github: https://github.com/holetexvn
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/minhtung09/
Email: [email protected]

#async #js #holetex #callback #asyncawait #promises

Comments are closed.