മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു ബറോസ് തിരക്കഥയിൽ തിരുത്ത്! പക്ഷേ… Correction in Barroz script#barroz #mohanlal #jijo #antonyperumbavoor #lalettan

Click Here to Subscribe and Know When the Next Video Drops:
http://www.youtube.com/c/Malayalienter

Like Our Facebook Page:
https://www.facebook.com/Malayalienter

Follow Us on Twitter:
https://twitter.com/Malayalienter

Comments are closed.