០៣ – អ្វីៗ​នៅ​ក្នុង Javascript ត្រូវ​បាន​រចនា​ជា Object | KHODEអ្វីៗ​នៅ​ក្នុង Javascript ត្រូវ​បាន​រចនា​ជា​វត្ថុ ។
វត្ថុ​ដែល​ក្ដោបក្ដាប​អ្វីៗ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង Javascript គឺ​ជា​វត្ថុ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​ថា Window ។

វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuEdNLfGOtnUoeb8D2itGMIZayTi9ViOv

មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE
https://www.youtube.com/KhodeAcademy

ទំព័រ Facebook
https://www.facebook.com/KhodeAcademy/

គេហទំព័រ
http://www.khode.academy/

Comments are closed.