C# Db major (BI)#sorts #short #shortsvideo #guitar #chord #chords