[Tự học SQL] Hướng dẫn Backup Database MSSQL với Azure Studio dùng Docker trên MacBài viết
https://www.codelean.vn/2022/09/docker-backup-database-mssql-voi-azure.html
[Tự học SQL]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsVJaIeVT78rAyVBPAEkOJVrcOenmpcpR
#sql #sqlserver

1. Khởi động Container tên là azuresqledge-d. Ảnh 1
2. Tạo thư mục trong Container – lưu ý tên container. Nếu folder có rồi thì có thể thay tên để thử tạo folder như ảnh3. Ảnh 2,3. docker exec -it azuresqledge-d mkdir /var/opt/mssql/backup
3. Check lại xem file backup ở đâu, lấy ra đường dẫn của folder. Ví dụ file backup tôi đang để ở root folder. Dùng command ls để check. Ảnh 3
4. Copy file từ localhost tới docker như sau: Ảnh4. docker cp ‘AdventureWorks2019.bak’ azuresqledge-d:/var/opt/mssql/backup
5. Mở Azure Studio, login vào SQL Server (localhost), rồi chuột phải vào Database và chọn Restore, rồi chọn Restore như trong video 🙂 Video
6. Done 😉 Ảnh 5

Leave a Reply

© 2023 53GB