آموزش کار با Render Engine در ASP.NET Core 7.0آموزش کار با Render Engine در ASP.NET Core 7.0

آموزش کار با Render Engine در ASP.NET Core 7.0

در ویوها از عبارت هایی مثل @model یا @inject یا @code استفاده می شود. اینها دایرکتیو های Razore هستند. در این ویدیو به معرفی نحوه کار Render Engine می پردازیم و انواع دایرکتیو ها را بررسی می کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 53GB - WordPress Theme by WPEnjoy