C# căn bản – #3: Giới thiệu cấu trúc chương trình C#Bài 3 giới thiệu chương trình C# căn bản Helloworld và cấu trúc chung của chương trình C# Các bạn có thể tham gia thảo luận tại …